ข่าวประชาสัมพันธ์

03/09/2014 - 16:37

ตามที่โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 ภาคปกติ ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 และดำเนินการสัมภาษณ์และประเมินความพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านและมีสิทธิ์จับฉลากเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2557 เรียงตามเลขที่สมัครดังนี้

** ใหันักเรียนที่มีชื่อในประกาศ ไปรายงานตัวเพื่อจับฉลากในวันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 น. ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี หากไม่ไปรายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

03/04/2014 - 15:34

ตามที่โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ภาคปกติ ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 ภาคปกติ เรียงตามเลขที่สมัครดังนี้

** ใหันักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อรับเอกสารการมอบตัว ในวันที่ 9 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 - 12.00 ณ ห้องธุรการ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ ***

02/27/2014 - 11:27

ด้วยโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ได้กำหนด การสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 การปฎิบัติ กิจกรรมต่างๆ และการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ดังนี้

02/27/2014 - 09:26

ตามที่โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 ภาคภาษาอังกฤษ (English Program) ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 ภาคภาษาอังกฤษ (English Program) เรียงตามเลขที่สมัคร ดังนี้
** ใหันักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อรับเอกสารการมอบตัว ในวันที่ 9 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 - 12.00 ณ ห้องธุรการ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ ***

02/27/2014 - 09:12

ตามที่โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล1 ภาคภาษาอังกฤษ (English Program) ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 ภาคภาษาอังกฤษ (English Program เรียงตามเลขที่สมัคร ดังนี้
** ใหันักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อรับเอกสารการมอบตัว ในวันที่ 9 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 - 12.00 ณ ห้องธุรการ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ ***

12/13/2013 - 17:17

ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2557

10/01/2013 - 15:06

เจ้าฟ้านักอ่าน ร่วมกันอ่านหนังสือและบันทึกการอ่านอย่างน้อยสัปดาห์ละ1 ครั้ง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Read Thailand " อ่านเถิด .. เด็กไทยอ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา

10/01/2013 - 15:00

เด็กชายกิตติธัช ชูวงศ์ ได้รับรางวัลการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกฏ เงินทองของมีค่า และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่5 ประจำปีการศึกษา2556

10/01/2013 - 14:36

เด็กหญิงธนัชพร ขำเดช ได้รับรางวัล "ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน"
ประจำจังหวัดนนทบุรี ปี2556

08/18/2013 - 23:05

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง

Pages