ข่าวประชาสัมพันธ์

11/25/2014 - 16:43

ประวัติท่านผู้อำนวยการ
- ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
- เกิดวันที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2499
- วุฒิการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต(รป.ม.) เอกบริหารงานบุคคล
- วุฒิศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.).สาขาวิชา/วิชาเอกบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

07/04/2014 - 12:12

เปรียบเทียบผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับประเทศ (O-NET) โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

07/04/2014 - 10:51

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และให้สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัดใช้มาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการปรับใหม่เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพนอก
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี จึงปรับมาตรฐานโรงเรียนตามมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 และจุดเน้นของโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี พร้อมทั้งกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวชี้วัด ปีการศึกษา 2557 โดยได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาแล้ว

10/01/2013 - 15:06

เจ้าฟ้านักอ่าน ร่วมกันอ่านหนังสือและบันทึกการอ่านอย่างน้อยสัปดาห์ละ1 ครั้ง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Read Thailand " อ่านเถิด .. เด็กไทยอ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา

10/01/2013 - 15:00

เด็กชายกิตติธัช ชูวงศ์ ได้รับรางวัลการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกฏ เงินทองของมีค่า และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่5 ประจำปีการศึกษา2556

10/01/2013 - 14:36

เด็กหญิงธนัชพร ขำเดช ได้รับรางวัล "ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน"
ประจำจังหวัดนนทบุรี ปี2556

08/18/2013 - 23:05

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง

08/17/2013 - 10:49

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงธนัชพร ขำเดช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเยาวสตรีไทยดีเด่นประจำปี 2556 จากสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ และกระทรวงศึกษาธิการ